hoormone

Tâm lý và cơ thể trong võ thuật : tư thế tạo sự tự tin

Các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu và công nhận sự ảnh hưởng của tư thế cơ thể con người đối với các