phương pháp Randori

Tổ sư Nhu đạo Jigoro Kano và phương pháp Randori trong nhu đạo

jigoro-kano

Nhờ chuyên cần hơn các bạn đồng môn trong phương pháp luyện Kata (quyền), võ sư Kano đã được chọn là người kế vị thầy